Salarisverwerking

Vakantiegeld wordt bij ons jaarlijks niet in dezelfde maand aan alle werknemers uitgekeerd maar de uitkering vakantiegeld kan in verschillende maanden plaatsvinden. Hoe stel ik dat in in Celery?

In de werknemergegevens bij vakantiegeld dient in dit geval bij de uitbetalingperiode ‘december’ geselecteerd te worden.  En in de maand dat het vakantiege...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 at 4:53 PM

Waar vul ik het spaarfonds in en is deze fiscaal belast?

Spaarfonds voer je in Celery in in looncode 600. Wat betreft de werkgeversbijdrage is 5% van het jaarloon (tot een maximum van ANG 840 per jaar), belastingv...

Gewijzigd op: Ma, 19 Mrt, 2018 at 4:54 PM

Hoe maak ik ik Celery twee nieuwe looncodes aan voor een ACU werkgeversbijdrage en de inhouding ACU?

De bijdrage van een werkgever in ACU dient een fiscaal belaste bijdrage te zijn, daarvoor zou looncode 140 gedupliceerd kunnen worden (in Celery: werkgever/...

Gewijzigd op: Wo, 1 Feb, 2017 at 9:06 PM

Wordt de AOV/AWW premie bij uitdiensttreding in de loop van het jaar afgerekend op basis van het werkelijke jaarloon zonder rekening te houden met de maximale premiegrondslag?

Nee, in Celery wordt de premie in dat geval niet berekend over het werkelijke loon. Celery houdt dus rekening met de maximale grondslag. De Raad van Beroep...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:17 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘gepensioneerde’ precies?

Hieronder wordt verstaan gepensioneerden die een ouderdomspensioen ontvangen, maar bijvoorbeeld ook personen die een weduwen- en/of wezenuitkering ontvangen...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:18 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘proforma’ precies?

Een proforma werknemer wordt vaak gebruikt om proforma loonberekening te maken. Proforma loonberekeningen worden bijvoorbeeld gemaakt om te controleren welk...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:18 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘ex-patriate (met beschikking)’ precies?

Dit betreft een werknemer voor wie de fiscale expat status (ruling/beschikking) is aangevraagd en afgegeven. Met een ex-patriate wordt in het algemeen een n...

Gewijzigd op: Ma, 7 Aug, 2017 at 10:56 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘stagiaire (niet-ingezetene)’ precies?

Deze categorie dient geselecteerd te worden als het een buitenlandse stagiaire betreft, het een vanuit de school/opleiding verplichte stage betreft en indie...

Gewijzigd op: Do, 16 Mrt, 2017 at 5:47 AM

Wat doet de categorie werknemer ‘stagiaire (ingezetene)’ precies?

Deze categorie dient geselecteerd te worden als het een binnenlandse stagiaire betreft, het een vanuit de school/opleiding verplichte stage betreft en indie...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:20 AM

Verschillen in sociale premies - wat betekent deze mededeling precies bij uitdiensttreding of in december?

In de laatste periodieke loonberekening per jaar (in december) of bij uitdiensttreding (indien de uitdiensttredingsdatum tenminste is ingevuld), bereke...

Gewijzigd op: Di, 27 Mrt, 2018 at 7:04 PM

Verschillen in sociale premies - houdt Celery bij de hierboven genoemde premieberekening op jaarbasis rekening met wijzigingen in de loop van het jaar van de werkgevers- en werknemersbijdragen in deze premies?

Nee, bij afrekening van deze premies in de laatste periodieke loonstrook of bij uitdiensttreding (als de uitdiensttredingsdatum tenminste is ingevuld), word...

Gewijzigd op: Vr, 22 Sep, 2017 at 12:55 PM

Wordt jaarlijks de ingehouden Loonbelasting herrekend op basis van de Tabel Inkomstenbelasting?

Nee, de wetgever heeft ter vergemakkelijking van de loonberekening midden jaren negentig de periodieke Loonbelastingtabellen geïntroduceerd zoals bijvoorbee...

Gewijzigd op: Wo, 24 Apr, 2019 at 3:31 PM

Kan ik in Celery een onbelaste eenmalige vergoeding van onkosten of een declaratie in de loonstrook verwerken?

Een dergelijke vergoeding kan op looncode 410 ‘vergoeding declaratie’ ingevoerd en verwerkt worden. Het ingevulde bedrag wordt dan aan de werknemer uitbetaa...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:21 AM

Hoe maak ik zelf een looncode aan die de volgende kenmerken heeft: brutoloon + inhouding + zelf in te vullen bedrag?

Het beste kan je hiervoor looncode 260 dupliceren, hernoemen, grootboekrekening koppelen en bij ‘bedrag is - percentage van het uurloon’ wijzig je 100,00% n...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:22 AM

Ik kan in Celery in aparte salarisruns met uitkeringen vakantiegeld en/of 13e maand geen (andere) mutaties invoeren, klopt dat?

Ja, dat klopt. Het invoeren van mutaties is alleen mogelijk bij het verwerken van periodieke salarisruns en extra runs. Wel is het mogelijk om in de loop va...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:22 AM

De SVB ZV premie staat aangevinkt maar deze premie verschijnt niet op de loonstrook. Hoe krijg ik toch de ZV premie in de loonberekening?

De ZV premie is van toepassing als het SVB-loon van de werknemer onder de SVB loongrens ligt en er tevens sprake is van een 5 of 6 daagse werkweek. Indien e...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:23 AM

Kan ik digitale betaalbestanden aanmaken voor de nettolonen en andere inhoudingen waarvan een bankrekeningnummer bekend is?

Ja, in Celery kan er voor de RBC, MCB, CMB, WIB, Arubabank, Banco di Caribe en GiroBank digitale betaalbestanden aangemaakt worden. Deze optie vind u bij &#...

Gewijzigd op: Do, 21 Sep, 2017 at 7:15 PM

Wat doet Celery als ik tijdens de salarisverwerking voor een bepaalde werknemer kies voor 'nihil verwerken'?

Deze werknemer wordt dan uit de betreffende salarisrun verwijderd. Door voor ‘nihil verwerken’ te kiezen geeft u tevens gelijk aan dat deze werknemer over d...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:25 AM

Wat doet Celery als ik tijdens de salarisverwerking voor een bepaalde werknemer kies voor 'later verwerken'?

Deze werknemer wordt dan in betreffende salarisrun uitgesloten om later in een volgende salarisrun over dezelfde periode alsnog verwerkt te gaan worden. Dat...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:25 AM

Wat doet Celery precies met de datum ingevuld in betaalschema’s bij ‘volgende betaaldag’?

Deze datum wordt alleen gebruikt als vermelding in het scherm van de betaalschema’s. Het wordt niet vermeld op loonstroken of andere documenten. Ook wordt h...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:26 AM

Hoe maak ik zelf een looncode aan en hoe kan ik de kenmerken van een looncode aanpassen?

In Celery kunnen alleen bestaande looncodes gedupliceerd worden. Elke looncode heeft bepaalde vaste kenmerken. Het is dus belangrijk dat als u een looncode ...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:27 AM

Hoe werkt looncode 20 'Bruto salaris aanpassing' precies?

Regelmatig worden bruto salarissen aangepast met terugwerkende kracht, bijvoorbeeld in april met terugwerkende kracht per 1 januari. Er dient dan een nabeta...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:27 AM

Hoe kan ik het percentage bijzondere beloning aanpassen?

Onder Werknemers/salaris staat een jaarloon vermeld. Op basis van dit jaarloon wordt het percentage bijzondere beloning bepaald. Celery bepaalt zelf het jaa...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:28 AM

Hoe werkt de verwerking van het vakantiegeld en de 13e maand?

Deze productfeature is uniek en is in andere payroll pakketten niet beschikbaar. Indien u het wenst worden reservering en voorziening van deze uitkeringen i...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:28 AM

Ben ik verplicht de looncodes vakantiegeld en 13e maand te activeren?

Indien deze loonbestanddelen contractueel met uw werknemers zijn overeengekomen en tevens als SVB loon zijn opgegeven aan de SVB, bent u met het oog op de b...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:29 AM

Worden de reserveringen vakantiegeld en 13e maand vermeld op de loonstrook?

In geval dat u ervoor heeft gekozen de belasting en premies eenmalig bij uitkeren te berekenen en af te dragen, heeft u de keuze om het saldo van de reserve...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:29 AM

Hoe verwerkt Celery in- en uitdiensttreders?

Indien een werknemer in de loop van loonperiode in- of uitdienst treedt, merkt Celery dit op. Bij salarisverwerken wordt dan in een apart venster gevraagd o...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:30 AM

Hoe wordt de fiscale bijtelling vrij wonen berekend?

Voor Curacao geldt: Deze bijtelling wordt toegepast als de werkgever aan een werknemer als hoofdverblijf een woonhuis ter beschikking stelt. Er zijn twee m...

Gewijzigd op: Ma, 5 Mrt, 2018 at 2:58 PM

Hoe wordt de fiscale bijtelling telefoon berekend?

Als een werkgever aan een werknemer in zijn woning een telefoonaansluiting ter beschikking stelt of als de werkgever de telefoonkosten betaalt en/of vergoed...

Gewijzigd op: Ma, 26 Dec, 2016 at 5:32 AM

Hoe wordt de fiscale bijtelling auto berekend?

Als een werkgever een personenauto aan een werknemer ter beschikking stelt en de werknemer deze auto ook privé mag gebruiken (waaronder woon-/werkverkeer), ...

Gewijzigd op: Wo, 28 Mrt, 2018 at 3:47 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank