BVI (British Virgin Islands)

Hoeveel betaalt de werknemer loonheffing in BVI?

BVI heeft een eenvoudig loonbelastingsysteem met een rechtstreekse inhouding van 8% op het salaris van de werknemer zodra het salaris meer bedraagt dan het ...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:48 AM

Betaalt de werkgever ook Loonheffing over BVI?

Ja, de werkgever betaalt 2% of 6% Loonbelasting, uitgaande van een Klasse 1 of Klasse 2 werkgever.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:50 AM

Hoe komt een werkgever of zelfstandige in aanmerking voor een Klasse 1 of 2 werkgever?

"Om in aanmerking te komen als een Klasse 1-werkgever, moet aan alle drie (3) voorwaarden worden voldaan: De loonsom mag binnen een boekjaar niet hoge...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:50 AM

Categorie werkgeversbelasting Klasse 1 of 2 - wanneer wordt deze categorie bepaald?

De categorie wordt vastgesteld bij aanvang en inschrijving van de onderneming, onder voorbehoud van toetsing door de Belastingdienst. Zodra een werkgever up...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:51 AM

Is er een belastingvrij bedrag van toepassing op BVI?

USD 10.000 per jaar is belastingvrij. Dit is niet van toepassing op SSB en NHI.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:52 AM

Is de belastingvrije som ook van toepassing/aftrekbaar voor de werkgeversbelasting op basis van klasse 1 of 2?

Ja de eerste USD 10.000 per jaar aan brutoloon is ook aftrekbaar voor de werkgeversbelasting, ongeacht of het een klasse 1 of klasse 2 werkgever betreft.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:53 AM

Welke sociale premies zijn van toepassing op BVI?

"Er zijn twee sociale premies van toepassing: Sociale Zekerheid (SS) en Nationale Ziektekostenverzekering (NHI). Social Security (SS) is een verplicht ...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:54 AM

Wanneer zijn SSB en NHI premies en verzekeringen van toepassing?

Zodra een persoon langer dan 3 maanden (op jaarbasis) in BVI verblijft, is hij onderworpen aan SS en NHI. Beide premies worden altijd per loonstrook toegepa...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:54 AM

Welke belaste fiscale bijtellingen worden genoemd in de BVI-wetgeving?

"In de maandelijkse aangifte loonbelasting staan de volgende toeslagen vermeld: Huisvesting: Als de werkgever aan de werknemer een huurvergoeding beta...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:55 AM

In het geval van maaltijden tijdens diensttijd dient USD 200 per maand te worden belast. Maakt het niet uit hoeveel maaltijden? Dus 1 of 30 maaltijden per maand worden beide belast tegen USD 200 per maand?

Ja - de maximale belastbare maaltijdvergoeding is in beide gevallen USD 200 per maand.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:56 AM

De fiscale bijtelling voor een auto van de zaak is USD 250 per maand, wordt dit naar rato berekend bij in- of uitdiensttreding in de loop van de maand? Of is het altijd USD 250 per maand, ongeacht hoe lang de auto die maand is gebruikt?

Een auto van de zaak wordt belast tegen USD 250 per maand, ongeacht hoe lang deze in die maand wordt gebruikt.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:57 AM

De belaste bijtelling van 15% voor woonruimte wordt toegepast vanaf de datum van ingebruikname van de woonruimte, toch? Of gaat de 15% uit van het hele jaarsalaris als ingebruikname van deze woonruimte in de loop van dit jaar is ingegaan?

Ja, de fiscale bijtelling van 15% voor woonruimte wordt toegepast vanaf de datum van ingebruikname van de woonruimte. En het fiscaal voordeel is gebaseerd o...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:57 AM

De SS- en NHI-premies hebben een werknemer- en werkgeversdeel, maar kan de werkgever ook het werknemersdeel voor haar rekening nemen? Zo ja, de werknemer betaalt deze premies dan niet zelf, heeft dit fiscale gevolgen?

Ja, ook het werknemersdeel kan voor rekening van de werkgever komen en dit heeft geen fiscale gevolgen voor de werknemer.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:58 AM

De Loonbelasting heeft een werknemer- en werkgeversdeel, maar kan de werkgever ook het werknemersdeel voor haar rekening nemen? Zo ja, de werknemer betaalt deze premies dan niet zelf, heeft dit fiscale gevolgen?

Ja, ook het werknemersdeel kan voor rekening van de werkgever komen en dit heeft geen fiscale gevolgen voor de werknemer.

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:59 AM

Zijn Ouderdomspensioenen fiscaal belast?

Pensioenplannen moeten worden goedgekeurd door de Belastingdienst om in aanmerking te komen als aftrekbare bijdrage en indien goedgekeurd, zijn de daadwerke...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 11:59 AM

Als een werknemer 65 jaar wordt en blijft werken, zijn de SS en NHI premies dan nog van toepassing of stoppen ze bij 65 jaar?

Als een werknemer na zijn 65e doorwerkt, blijven beide sociale premies van toepassing. SS-premie verandert echter in 0,5% van het verzekerbare inkomen, als ...

Gewijzigd op: Vr, 7 Apr, 2023 om 12:00 PM

Betalen Ambtenaren minder SS-premie dan gewone werknemers?

Ja, Ambtenaren betalen 1% minder SS premie, zowel werknemer en werkgever betalen ieder 0,5% minder premie.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:50 PM

Heeft het sofinummer van werknemers een bepaalde lay-out of een bepaald aantal tekens?

Alle cijfers, geen vast maximum aantal tekens.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:53 PM

Is het werknemersdeel in een pensioenregeling aftrekbaar voor het basissalaris voor de Loonbelasting en sociale premies?

Werknemersbijdrage aan een pensioenregeling zijn niet aftrekbaar voor de vaststelling van de grondslagen Loonbelasting en sociale premies. Dit is anders dan...

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:54 PM

Are there any wage components that are deductible for base salary for wage tax and premiums?

No, BVI does not know any components that are tax deductible other than a possible gross salary deduction.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:55 PM

Schrijft de BVI-wet verplichte overwerkpercentages voor in geval van overuren?

Ja, overuren van meer dan 40 uur per week worden betaald tegen het tarief van 150,00% van het normale loontarief van de werknemers. En tenzij vooraf goedgek...

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:56 PM

Worden overuren ook belast tegen het normale werknemerstarief van 8%? En de werkgever tegen 2% of 6%?

Ja, overuren worden fiscaal op dezelfde manier behandeld als 'reguliere' loon.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:57 PM

Zijn SS- en NHI-premies van toepassing op overuren?

Ja, beide premies zijn van toepassing op overwerkloon.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 3:57 PM

Wat moet er betaald worden in geval van ziekte van een werknemer?

Het ziekte-uitkeringspercentage bedraagt 66,67% van het gemiddeld verzekerbare loon gedurende de 13 premieweken direct voordat de ziekte begon. De Ziektewet...

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:20 PM

Hoe wordt de Ontslagvergoeding belast?

De normale 8% werknemersdeel, plus 2 of 6% werkgeversdeel zijn van toepassing.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:21 PM

Zijn Gratificaties en Service Charge die aan de werknemer worden betaald, belast?

Ja, beide zijn belast. Alleen fooien zijn fiscaal onbelast.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:22 PM

Wat is het verschil tussen de Werkelijke beloning en Fictieve beloning in de formulieren P6, P7 en P11?

De Werkelijke beloning verwijst naar de letterlijk ontvangen middelen, terwijl de Fictieve beloning een weergave is van de geldwaarde van de aan het bedrijf...

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:23 PM

Wat wordt precies bedoeld met werknemerscategorie ‘Fictieve dienstbetrekking’?

Dit zijn arbeidsverhoudingen die bij wijze van fictie als dienstbetrekking worden beschouwd. Onder fictieve dienstbetrekkingen vallen onder andere vennoten ...

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:23 PM

Wat wordt precies bedoeld met werknemerscategorie ‘Zelfstandige’?

Dit zijn personen die voor eigen rekening (zelfstandig) werken.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:24 PM

Wat wordt precies bedoeld met werknemerscategorie ‘Ambtenaar’?

Dit zijn personen die voor de Overheid werken. Deze categorie zorgt ervoor dat het afwijkende en juiste SS-premiepercentage wordt toegepast.

Gewijzigd op: Di, 11 Apr, 2023 om 5:24 PM

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen die u niet terug vindt in deze kennisbank